Tomáš Liška / Invisible Records

Daleké Dušníky 100, 263 01

IČ: 74921517

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží

 

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží vyhlášené níže uvedeného dne (dále jen „VOP“) tvoří součást smluvního ujednání mezi Tomášem Liškou – Invisible Records, IČ: 74921517, se sídlem Daleké Dušníky 100, 263 01, kontaktní adresa: stejná (dále jen „prodávající“) a zákazníkynakupujícími hmotné zboží nebo digitální obsah (dále jen „kupující“). Toto smluvní ujednání tvoří kupní smlouvu mezi prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé; tato kupní smlouva se ve VOP označuje jako „smlouva“.

Kupující a prodávající se společně označují též jako „smluvní strany“ či pouze „strany“.

 

 1. VOP se týkají zboží nebo digitálního obsahu prodávaného prodávajícím – hmotných nosičů CD, LP a digitálních hudebních souborů ve formátech MP3 a WAV. Hmotné nosiče jsou dále označovány jako „Zboží“ a digitální hudební soubory jsou dále

označovány jako „Obsah“, a prostřednictvím internetového obchodu (aplikace) provozovaného na doméně www.tomasliska.com (dále jen „e-­shop“).

Při uzavírání smlouvy je kupující povinen vymezit objednávané Zboží či Obsah dostatečně přesně, srozumitelně a určitě a zadat pravdivě a co nejúplněji potřebné kontaktní a doručovací

údaje, je‐li to kupujícím prostřednictvím systému e‐shopu vyžadováno. Kupující určuje zboží ke koupi ze Zboží a Obsahu nabízeného v e­‐shopu; tato nabídka je však pouze výzvou ke kontraktaci a nezaručuje dostupnost nabízeného Zboží či Obsahu. Smlouva je uzavřena teprve potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím.

 

 1. Zrušit již prodávajícímu odeslanou objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e­‐mailem bez zbytečného odkladu. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže).

 

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové řipojení) si hradí kupující sám.

 

 1. Tyto VOP též informují kupující – osoby, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (v těchto VOP označovány jako, spotřebitelé“) o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.

 

Předmět smlouvy

 

 1. Prodávající se smlouvou zavazuje předat kupujícímu Zboží a převést na kupujícího vlastnické právo ke Zboží, resp. se prodávající zavazuje umožnit kupujícímu stažení Obsahu prostřednictvím e­‐shopu a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a v případě Zboží jej převzít.

 

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží/Obsahu teprve úplným zaplacením kupní ceny, vč. daně z přidané hodnoty a v případě Zboží včetně přepravních nákladů a poštovného.

Kupní cena

 

 1. Kupní cena Zboží/Obsahu uvedená v e­‐shopu je platná v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo opravy tiskových chyb a změny cen. Případné slevy jsou platné v okamžiku zobrazení v e­‐shopu a jejich platnost může být časově omezená, neomezená nebo omezená do vyprodání zásob, jak je u jednotlivého Zboží/Obsahu uvedeno.

 

 1. Kupní cenu lze platit podle volby kupujícího některým z těchto prostředků:
 2. a) platba platební kartou prostřednictvím aplikace v internetovém obchodě;
 3. b) platba platební kartou prostřednictvím aplikace PayPal;
 4. c) v případě Zboží u provozovatele poštovní či zásilkové služby při doručení Zboží na dobírku.

 

 1. Kupní cena (v případě Zboží včetně přepravních nákladů a poštovného) je splatná v případě způsobu platby podle odst. 10. písm. a) a b) zásadně před dodáním Zboží/Obsahu a v případě způsobu platby podle odst. 10. písm. c) při doručení Zboží.

 

 1. V případě Zboží vystavuje prodávající daňový doklad písemně a doručuje jej kupujícímu společně s dodávaným Zbožím, v případě Obsahu prodávající vystavuje daňový doklad v elektronické podobě a doručuje jej na adresu elektronické pošty zadanou kupujícím jako kontaktní. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě, pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového

dokladu elektronickou výměnou informací.

 

 1. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn jakoukoli svou pohledávku za kupujícím postoupit třetí osobě.

 

Evidence tržeb

 

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e‐mailem.

 

Dodací podmínky Zboží

 

 1. Zboží je expedováno do 3. pracovního dne od objednávky.

 

 1. Dodáním se v těchto VOP rozumí umožnění dispozice se Zbožím kupujícím. Prodávající dodá Zboží jeho odesláním (na náklady a riziko kupujícího, není-­‐li dále stanoveno jinak) na sdělenou doručovací adresu kupujícího.

 

 1. V případě Zboží má kupující má možnost volby mezi několika prostředky dodání Zboží, které si vybere při objednávce Zboží. Při objednávce Zboží jsou rovněž uvedeny ceny za doručování a předpokládaná doba dodání Zboží. Od okamžiku předání Zboží

prodávajícím přepravci (expedice) odpovídá za dobu dodání Zboží přepravce, nikoli prodávající. Přepravní náklady a poštovné hradí kupující.

 

Dodací podmínky Obsahu

 

 1. Obsah je kupujícímu dodán ihned po připsání příslušné kupní ceny na účet prodávajícího.

 

 1. Dodáním Obsahu se v těchto VOP rozumí umožnění stažení (download) Obsahu (jeho elektronické rozmnoženiny) do zařízení kupujícího prostřednictvím aplikace v e­‐shopu.

Obsah bude zkomprimován pomocí technologie ZIP ve formátu ZIP.

 

 1. Kupující má nárok na opakované stažení Obsahu po 7 dní ode dne dodání Obsahu podle předchozího odstavce, a to zejména pro případ, že došlo ke zničení nebo poškození jím původně pořízené kopie.

 

 1. Prodávající nezajišťuje technické a softwarové vybavení na straně kupujícího ani připojení k internetu. Kupující bere na vědomí, že kvalita fungování e­‐shopu (zejména rychlost a kvalita stahování Obsahu) mohou do značné míry záviset na technickém vybavení kupujícího a způsobu připojení kupujícího k internetu.

 

 1. Kupující souhlasem s těmito podmínkami výslovně souhlasí s dodáním Obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a je si vědom, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku. Možnost odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 2001 a následující občanského zákoníku tímto není dotčena.

 

Vady Zboží a Obsahu – obecná ustanovení

 

 1. Při uplatnění nároků z vad Zboží/Obsahu je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi Zboží/Obsahu a popsat, v čem vady shledává či jak se projevují.

 

 1. Na kupující – spotřebitele se dále vztahují následující ustanovení týkající se vad Zboží (body 26. až 31.).

 

Reklamace Zboží

 

 1. Prodávající poskytuje na své Zboží záruku spotřebitelům, a to v trvání 24 měsíců od převzetí Zboží spotřebitelem. Jako záruční list slouží spotřebiteli vystavený daňový doklad o zakoupení Zboží.

 

 1. Vyskytnou­‐li se v době trvání záruky na Zboží vady, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady. Místo odstranění vady může prodávající poskytnout spotřebiteli náhradní Zboží. Není‐li možné vadu odstranit ani dodat náhradní Zboží, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy v rozsahu vadného plnění odstoupit.

 

 1. Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na Zboží (náraz, pád, voda apod.), opotřebením Zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním a vlastními úpravami Zboží.

 

 1. Nároky plynoucí ze záruky uplatňuje spotřebitel reklamací u prodávajícího na jeho kontaktní adrese uvedené výše, a to prostřednictvím doporučené poštovní zásilky; prodávající neumožňuje uplatnění reklamace osobně. Dopravu reklamovaného Zboží hradí spotřebitel. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu přiměřených nákladů dopravy reklamovaného Zboží.

 

 1. Po podání reklamace prodávající vydá e‐mailem spotřebiteli na jeho kontaktní e-­mailovou adresu potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající dále

spotřebiteli vydá stejným způsobem potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí.

 

 1. Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného Zboží prodávajícímu. Prodávající vyřídí reklamaci a odstraní vady Zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž e­‐mailem informuje

spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace (nedohodnou-­‐li se strany na jiné lhůtě); neodstraní-­‐li prodávající odstranitelné vady Zboží v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit.

 

Reklamace Obsahu

 

 1. Reklamace Obsahu, tj. zejména jeho neposkytnutí v souladu se smlouvou, prodlení s dodáním Obsahu, vady Obsahu bránící jeho užití kupujícím apod. je třeba uplatnit u prodávajícího bez prodlení, a to písemně na adrese sídla prodávajícího nebo emailem na kontaktní adrese info@tomasliska.com

.

 1. Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od obdržení reklamace. Nevznese­‐li při uplatnění reklamace kupující jiný nárok, zavazuje se prodávající uznané vady řešit

dodáním nezávadného Obsahu v souladu se smlouvou. Není-­‐li to možné nebo požádá‐li o to kupující při uplatnění reklamace, vrátí mu prodávající v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za dodání Obsahu (pokud kupující využil systém PayPal, je prodávající oprávněn vrátit cenu prostřednictvím

 

Odstoupení spotřebitele od smlouvy o koupi Zboží, vrácení a výměna zboží

 

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy o koupi Zboží, postačuje odeslat oznámení o uplatnění

práva odstoupit od smlouvy o koupi Zboží před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel však nemůže tímto způsobem odstoupit od smlouvy o koupi (poskytnutí) Obsahu.

 

 1. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy o koupi Zboží má spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny ve lhůtě 14 dnů ode

o koupi Zboží. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než spotřebitel splní svoji povinnost vrátit převzaté Zboží.

 

 1. Spotřebitel v oznámení o odstoupení identifikuje smlouvu o koupi Zboží, zejména uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a číslo bankovního účtu

určeného k zaslání vrácené kupní ceny. Pro oznámení o odstoupení může spotřebitel užít vzorové oznámení (ke stažení ve formátu .doc zde), které po doplnění zašle v elektronické podobě na e­‐mailovou adresu info@tomasliska.com.

 

 1. Spotřebitel je rovněž povinen vrátit převzaté Zboží prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů od odstoupení, a to vcelku (musí být vráceno veškeré převzaté Zboží), v původním obalu a na kontaktní adresu uvedenou výše. Náklady spojené s vrácením Zboží nese výhradně a v plné výši spotřebitel.

 

 1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát -­‐ oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

 

 1. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Společná ustanovení

 

 1. Smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980.

 

 1. Závazek stran ze smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; to není na újmu ustanovením VOP a zákona o ochraně spotřebitele.

 

 1. Smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce. Smlouva nebude vyhotovována v písemné formě, nebude uložena u prodávajícího a prodávající neumožní spotřebiteli přístup ke smlouvě, a proto se doporučuje spotřebiteli uchovat uzavřenou smlouvu, tj. potvrzenou objednávku a tyto VOP.

 

 1. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou podle volby žalující strany rozhodovány obecnými soudy s místní příslušností určenou podle sídla prodávajícího.

 

 1. Ukáže-­‐li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jež by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu

neúčinného či neplatného ustanovení.

 

Ustanovení závěrečná a přechodná

 

 1. Tyto VOP se zveřejňují na internetových stránkách. Originál VOP je uložen v sídle prodávajícího.

 

 1. Prodávající je oprávněn VOP změnit; změna VOP se nedotkne již uzavřených smluv.

 

 1. Kupující je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální až do splnění všech svých povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

 1. Odlišují-­‐li se ustanovení individuálně sjednaného smluvního ujednání stran od VOP, mají taková ustanovení před ustanoveními VOP aplikační přednost.

 

Účinnost

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem zveřejnění a vztahují se na smlouvy uzavřené v době jejich účinnosti. Předchozí verze Všeobecných obchodních podmínek jsou dostupné na stránkách prodávajícího.

 

V Dalekých Dušníkách 1.1.2020

Tomáš Liška / Invisible Records

IČ: 74921517

adresa sídla a kontaktní adresa: Daleké Dušníky 100, 263 01

e­‐mail: info@tomasliska.com

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.